Живас ООД - Професионални препарати за хигиена и дезинфекция

Политика за поверителност

Политика за поверителност на Живас ООД


    Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защита на личните данни на физически лица (GDPR) ние актуализирахме нашата Политика за поверителност в съответствие с изискванията на Регламента. Всъщност много малки са измененията по отношение на начина по който ние събираме, съхраняваме и обработваме личните данни на физическите лица.


С каква цел ние събираме, съхраняваме и обработваме лични данни на физически лица:

    -    Сключване на трудов договор (възникване, съществуване и прекратяване на трудово правоотношение)

    -    Сключване на договор за изпълнение / доставка с физически лица

    -    Сключване на договор за изпълнение / доставка с юридически лица


Какви лични данни събираме, съхраняваме и обработваме:

    При сключване на трудов договор и на договор за изпълнение / доставка с физически лица - всички данни, изисквани съгласно Трудовото законодателство, необходими за сключване на трудов договор

    При сключване на договор за изпълнение / доставка с юридически лица - личните данни на лицата, представляващи страната по договора, които включват:

    -    име

    -    телефон за контакт

    -    имейл


Съхранение на лични данни:

    Ние сме въвели съответните мерки и организация събраните лични данни да се съхраняват надеждно и да не се допуска неоторизиран достъп до тях, тяхното унищожаване, промяна, повреждане, неправомерно използване или злоупотреба с тях. Те се съхраняват само за целта и за срок, за който са събрани. 


Предоставяне на лични данни на трети страни:

    Ние предоставяме на трети страни само и единствено лични данни на физическите лица, които са в трудови правоотношения с Живас ООД на институции и организации по силата на законови изисквания (НАП, НОИ). 

    Също така в случай на решение за предоставяне на допълнителни услуги на нашите служители с цел подобряване условията на труд, защита на тяхното здраве и живот (като допълнителни застрахователни услуги, осигуряване на ваучери за храна и други) ние предоставяме лични данни на трети страни само с изричното съгласие на служителите - субекти на данните.